Kahraman CANKURT CANKURT


İleteşememek

İletişim günümüzde insanlar arasındaki çözülebilmesi en basit fakat çözülemeyen en büyük problemdir.


İletişim günümüzde insanlar arasındaki
çözülebilmesi en basit fakat çözülemeyen
 en büyük problemdir.
Özellikle kurduğumuz cümlelerin
devrik ve dilimize bulaşmış
 argo içerikli olması …

Peki  nedir iletişim ; Kişiler arasında,
duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi,
 bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek
 her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye
 karşılıklı olarak aktarılmasıdır.

 

İnsan toplu halde yaşayan bir varlıktır.
Dolayısıyla İletişim, toplumsal bir varlık
 olan insan yaşantısının kaçınılmaz ve
önemli bir boyutunu oluşturur. Toplum
içinde yaşayan her insan, farkında olsun
veya olmasın, birbirleriyle iletişim içindedir.
 İnsanlar duygu, düşünce ve hayallerini,
 sorunlarını birbirlerine iletişimle aktarırlar.
 İletişimle insanlar birbirlerini anlarlar,
sorunlarını paylaşırlar, problemlerine
 çözümler üretirler.
Yani insan hayatının merkezinde iletişim vardır.
İnsan ailesiyle, arkadaşlarıyla, komşularıyla,
 çevresiyle sürekli iletişim halindedir.
Tarih boyunca insanlar hep iletişime önem
 vermişler ve sürekli iletişim halinde olmuşlardır.
 İlk insanların mağara duvarındaki resimleri
 birilerine bir şeyler anlatmak için bir araçtı.
 Duman, ateş, güvercin bile anlaşma aracı
olarak kullanılmıştır.

Şimdi elimizde sayısız iletişim yolu var ve
insanoğlu dünyanın bir ucundaki,
hatta uzaydaki biriyle iletişim kurabiliyor.

İletişimin gerçekleşmediği durumlarda
 ise insan, kendini boşlukta görür ve
büyük bir yalnızlık hisseder.
Hatta hiç konuşmayan insan zamanla
konuşmasını bile unutabilir. Özellikle
günümüzde iletişimsizlik sorunları
yaşanmaktadır. Çoğu zaman telefon,
 İnternet gibi araçlarla çok uzaktaki
 insanlarla iletişim kurarken yanı
başımızdaki arkadaşlarımızla,
 annemizle, babamızla, kardeşimizle
sağlıklı bir iletişim kuramıyoruz.

 

İLETİŞİMİN EN İYİSİ…
 

  Bir peygamber  ve bir iletişim kaynağı
olarak Hz. Muhammed (S.AV) kendi
zamanındaki dinleyici grubunun geri
bildirimlerini dikkate alarak iletişimin
 temel prensiplerini ortaya koymuştur.
Hayatı yoğun iletişim süreciyle geçen
 Hz. Muhammed,(S.A.V)
Allah’tan aldığı mesajları kendi
 zamanındaki insanlara
 çok etkili bir şekilde nakletmiştir.
Onun başarısı kendi teorik bilgisi
kadar pratik davranışlarına da bağlıydı.
 O, bir iletişim modeliydi.
O, insanlarla iletişim kurduğunda,
 kendisiyle konuşan insanların daima
 bilgi durumunu, yaşını, cinsiyetini
ve onların yaşadığı çevreyi dikkate
 almıştır. Kısacası, o kendi yaşamı
boyunca tüm çağdaş iletişim
 prensiplerini uygulamıştır.

 

Hz. Muhammed(S.A.V) sadece inanan
 insanları değil; dini, dili, ırkı, rengi,
cinsiyeti, sosyal statü ve rolü farklı da
olsa bütün insanları değerli görerek
muhatap almış, kucaklamış;
onlarla sağlıklı bir iletişim sürdürmüştür.
 Hz. Muhammed ( S.A.V) ilâhi mesajları,
 insanlar tarafından algılanabilir,
duyulup hissedilebilir, okunup
konuşulabilir ve yazılabilir hale çevirmiş;
 hayata döndürülebilir ve yaşanıp
örnekleri çoğaltılabilir bir yapıya kavuşturmuştur.
 Bir peygamber olarak Hz. Muhammed( S.A.V)

 gönderiliş gaye ve misyonunu, insanlarla
 kurduğu iyi diyalog ve iletişimle
gerçekleştirmiş; bunun için hem, yaşadığı
çağda geçerli olan çeşitli iletişim yöntemlerini
kullanmış, hem de ferdin ve toplumun
psikolojik özelliklerini dikkate alarak,
 mesajını en iyi ve etkili bir şekilde sunmaya
 gayret etmiştir. Hayatı yoğun bir iletişim
süreci içinde geçen Hz. Muhammed( S.A.V)
 Allah’ın kendisine gönderdiği mesajlar
doğrultusunda tutum ve davranışlar
 belirlemiş, etkili iletişim ilkeleri uygulayarak,
kendilerine örnek olduğu arkadaşlarına
dinin pratiklerini göstermiştir.

İnsanın kendini ve iletişimine hedef
olanları tanıması ve bireysel farklılıkları
 göz önüne alması, iletişimde son derece
 önemlidir. Hz. Muhammed ( S.A.V)de,
gerçekleştirdiği iletişimle, günümüzde
geçerli iletişim ilkelerini başarılı bir şekilde
uygulayarak bireysel özelliklere dikkat
 etmiş; başka bir ifadeyle kendileriyle
iletişim süreci içinde olduğu insanların
zihin, algı, bilgi, yaş, beden, irsiyet,
çevre vb. yönlerini sürekli göz
önünde bulundurmuştur.

 Hz. Muhammed ( S.A.V)’in gerçekleştirmiş
 olduğu iletişim, Kur’ân esaslarına
dayanmıştır. Aslında o, Allah’a ait
bir söz olan Kur’ân’ın, yaşayan insana
dönüşmüş biçimi olmuştur. Bu yönüyle
o, ilâhi mesaja uygun, en güzel örnek
davranışları sergilemiş;
çevresindekilere sık sık ben de sizin
 gibi bir insanım diyerek, onların da
kendisi gibi olmaları ve örnek bir
 hayat yaşamaları gerektiği mesajını
vermiştir.
Selam ve dua ile...